Ebook Tổng Hợp Sử Dụng Software & Tin Học Ứng Dụng (Full)

I/ Ebook Sử Dụng Software :
Mục lục
1, Giới thiệu
2, Start for NewBie ( công việc khởi đầu)
3, All in One ( tất cả trong một)
4, Backup & Restore ( sao lưu và phục hồi)
5, Burning ( ghi đĩa)
6, CD/DVD Virtual ( CD/DVD ảo )
7, Graphic Design ( thiết kế đồ họa )
8, Internet
9, Keylog ( ghi bản phím)
10, MultiMedia ( đa phương tiện)
11, Office ( văn phòng)
12, PC Virtual ( máy ảo)
13, Security ( bảo mật hệ thống)
14, System Tools (công cụ hệ thống)
15, Web Design ( thiết kế Web)
16, Window
Lưu ý: Nếu bạn duyệt web bằng Google Chrome thì làm thêm một bước nữa là nhấp vào Giữ để chấp nhận.

Download: Ebook-Sử dụng Software Full.
II/ Sổ Tay Tin Học Ứng Dụng :
Mục Lục
1, Windows XP
2, Lan
3, Internet
4, Email
5, Printer
6, MS Office
7, OpenOffice
8, Kingsoft Office
9, Sofwares

Download: Sổ Tay Tin Học Ứng Dụng .
III/ Hướng Dẫn Làm Ebook Tiếng Việt :
Mục Lục
1, Giới Thiệu
2, Cách Làm Ebook
3, Phụ Đề - Linh Tinh

Download: Hướng Dẫn Làm Ebook .

Ebook Tin Học Hay

Ebook Tổng Hợp Sử Dụng Software & Tin Học Ứng Dụng (Full)

I/ Ebook Sử Dụng Software :
Mục lục
1, Giới thiệu
2, Start for NewBie ( công việc khởi đầu)
3, All in One ( tất cả trong một)
4, Backup & Restore ( sao lưu và phục hồi)
5, Burning ( ghi đĩa)
6, CD/DVD Virtual ( CD/DVD ảo )
7, Graphic Design ( thiết kế đồ họa )
8, Internet
9, Keylog ( ghi bản phím)
10, MultiMedia ( đa phương tiện)
11, Office ( văn phòng)
12, PC Virtual ( máy ảo)
13, Security ( bảo mật hệ thống)
14, System Tools (công cụ hệ thống)
15, Web Design ( thiết kế Web)
16, Window
Lưu ý: Nếu bạn duyệt web bằng Google Chrome thì làm thêm một bước nữa là nhấp vào Giữ để chấp nhận.

Download: Ebook-Sử dụng Software Full.
II/ Sổ Tay Tin Học Ứng Dụng :
Mục Lục
1, Windows XP
2, Lan
3, Internet
4, Email
5, Printer
6, MS Office
7, OpenOffice
8, Kingsoft Office
9, Sofwares

Download: Sổ Tay Tin Học Ứng Dụng .
III/ Hướng Dẫn Làm Ebook Tiếng Việt :
Mục Lục
1, Giới Thiệu
2, Cách Làm Ebook
3, Phụ Đề - Linh Tinh

Download: Hướng Dẫn Làm Ebook .
Đọc thêm..